پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۱PTO2X، ۶۰، (۴-۱۴):،

نمودار بارندگی دیده بانی شده ایستگاه بندرعباس در مقابل
بارندگی تصحیح شده مدل برای ۶ ماهه دوم سال در سناریوی ۱PTO2X ۵۹
شکل (۴-۱۳): نمودار بارندگی دیده بانی شده ایستگاه بوشهر در مقابل
بارندگی تصحیح شده مدل برای ۶ ماهه دوم سال در سناریوی ۱PTO2X ۶۰
شکل (۴-۱۴): نمودار بارندگی دیده بانی شده ایستگاه شیراز در مقابل
بارندگی

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره تغییرات ساختاری