پایان نامه ارشد رایگان درمورد تجزیه واریانس

درصد ۴۲
جدول (۳-۴) تجزیه واریانس اثر دمای هوا بر شاخص رنگ ورقه های گوجه فرنگی به روش آون ۴۴
جدول (۴-۴) میانگین شاخص های رنگ لیموی خشک شده در ماهای مختلف هوا توسط آون ۴۵
جدول (۵-۴) میانگین تجزیه واریانس اثر روش خشک کردن خورشیدی ۴۵
جدول (۶-۴) میانگین تجزیه واریانس اثر دو روش خشک کردن خورشیدی و سنتی بر رنگ لیمو ۴۶
جدول (۷-۴

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع آزمون استاندارد