پایان نامه ارشد رایگان درمورد ۴۷، ماهای، (۳-۴)، (۸-۴)

) نتایج آزمون های میکروبی لیموی تازه ۴۷
جدول (۸-۴) نتایج آزمون های میکروبی نمونه های خشک لیمو ۴۷

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (۱-۴) سنتیک افت رطوبت لیمو در دماهای مختلف خشک کردن با آون ۳۴
نمودار (۲-۴) شدت افت رطوبت لیمو در دماهای مختلف خشک کردن با آون ۳۵
نمودار (۳-۴) شدت افت رطوبت لیمو در ماهای مختلف

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های ، واپسین، شفاء، بیافریند.