پایان نامه با موضوع آسیب دیدگی، بازاریابی

مقابل خطرات و آسیب دیدگی می باشد در حالی که اهداف تهاجمی بسته بندی ، کمک به فروش محصول و افزایش ارزش ظاهری کالا می باشد . ( انواری رستمی ۱۳۸۸)
هدف بسته بندی هر سازمان را می توان به طور موجز و مختصر بدین صورت بیان کرد: یک بسته بندی ساده وظریف که در مقابل آزمایش های تولید ، انبارداری ، جابجایی فیزیکی و بازاریابی در حداقل هزینه

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره بیلت، میگیرد.می‌توان، ECAP،، متناوباً