پایان نامه با موضوع توسعه فناوری، توسعه صادرات

در کار صادرات محسوب می شود.
۲- جایگاه صادرات در جهان و ایران
در هزاره سوم میلادی تصور توسعه برای هر کشوری بدون محوریت صادرات مشکل است.برخی از کشورها توسعه صادرات شان را مبتنی بر استفاده از منابع زیز زمینی و مواد اولیه ، دسته ای دیگر مبتنی بر صنایع سنگین و بخش دیگری هم مبتنی بر توسعه فناوری ها ی نوین قرارداده اند . امروزه

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد ایجادی، سوخت،، الکتریسیته،