پایان نامه با موضوع تولید:، ، ،

مشتریان صادراتی تقاضا دارند تا مدت ماندگاری محصولات را بالا و زیاد در نظر گرفته شود.
۲ به روز بودن تاریخ تولید: بمنظور تسریع و تسهیل در فروش ، مشتریان صادراتی تقاضا دارند تا تاریخ تولید محصولات بروز و در حدود زمانی ارائه سفارش باشد.

فصل دوم
ادبیات موضوع

مقدمه
این فصل شامل سه بخش

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد نانولوله، (b)، (c).........................................................12، (a)