پایان نامه با واژه های کلیدی توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، نظام اقتصادی

برای دست یابی به توسعه اقتصادی پنج عامل مورد توجه قرار می گیرد:۱–فرهنگ ۲-آموزش تخصصی ۳-انباشت سرمایه ۴-نظام اقتصادی مناسب ۵-حفظ ثبات نظام .با نگاهی به این عوامل به نظر می رسد فراهم شدن آنها حاصل انجام کار دقیق، جدی ومستمر می باشد.(عظیمی ،۱۳۷۱)
اهمیت کار در توسعه اجتماعی:
منظور از توسعه اجتماعی دست یابی به شرایطی است که امکان

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد ۱-۱)، نانولوله، ۶-۳۱G(d)..........................................................................................................62،