پایان نامه با واژه های کلیدی توسعه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، توسعه اقتصادی، تقسیم بندی

تأمین سلامت جسمی وروانی، مشارکت اجتماعی، احساس آزادی و عدالت را فراهم نماید. توسعه اجتماعی مکمل توسعه اقتصادی است. بدون شک تحقق توسعه اجتماعی و دست یابی به استانداردهای بالای زندگی نیازمند کار و تلاش زیاد، جدی و با کیفیت می باشد.
مروری بر مفاهیم نظری اقتصاد غیر رسمی :
تعریف و تقسیم بندی:
اقتصاد غیر رسمی در مفهومی وسیع به

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه v، مؤلفه‌ی، نمی‌شود، های۱-۴