پایان نامه با کلید واژه های “، المشرکون”، “اوست، گردانید.”

به رغم ناخوشایندی کفر پیشگان و مشکران.
“یریدون لیطغوا نور الله بافواههم والله متم نوره و لوکوه الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون”
” می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا اگرچه کافران را ناخوش افتد نور خود را کامل خواهند گردانید.” “اوست کسی که فرستاده

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی