پایان نامه با کلید واژه های بهره بردار، قرآن کریم

بخشی نهایی در پیشوایی و به چنگ آوردن همه امکانات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ممکن خواهد بود، و در آن روز و روزگار فقط نام خدا و دین خدا حاکمیت خواهد داشت و آنچه در زمین است مورد بهره برداری همه ساکنان زمین به دور از تبعیض و استشمار قرار خواهد گرفت.
نجات بخشی در آیین عیسی (مسیح)
قرآن کریم بشارت عیسی بن مریم را درباره پیامبر

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد الکتریسیته، ۱-۱)، جنبه‌ها، الکترسیته