پایان نامه با کلید واژه های روانه، فائق، [خاتم، پیامبران]

خود را با هدایت و آیین درست روانه کرد، تا آن را بر هر چه دین است فائق گرداند هر چند مشرکان را ناخوش آید.”
نجات بخشی در آیین محمد [خاتم پیامبران]
رسول اکرم در سال نهم بعثت از سوی خداوند ماموریت می پذیرد که ظهور حق و نابودی باطل را اعلام نماید به گونه ای که مردمان هر قوم و آیین در سایه حقیقت و آزادی و عدالت زندگی کنند این

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع ورزشکاران، اکتساب و یادداری