پایان نامه با کلید واژه های “و، الباطل، است.”، نابودشدنی

بیان و ماموریت نمایشگر نجات بخشی نهایی و همگانی در آیین خاتم پیامبران به شمار می آید.
“و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا”
“و بگو: حق آمد و باطل نابود شد. آری باطل همواره نابودشدنی است.”
و در ادامه و تکمیل و تبیین سودمندی قرآن برای فرد و جامعه مومنان عنوان می شود شفا بودن قرآن و نیز رحمت زندگی مشمول آن

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد مصرف مواد