پایان نامه با کلید واژگان ، تولید:، ،

ماندگاری محصولات خواهد داشت . مشتریان صادراتی تقاضا دارند تا مدت ماندگاری محصولات را بالا و زیاد در نظر گرفته شود.
۲ به روز بودن تاریخ تولید: بمنظور تسریع و تسهیل در فروش ، مشتریان صادراتی تقاضا دارند تا تاریخ تولید محصولات بروز و در حدود زمانی ارائه سفارش باشد.

فصل دوم
ادبیات موضوع

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی توزیع کالا، مواد مخدر