پایان نامه با کلید واژگان ، چسبیده، Lable، شود؟

و خسارت داشته است.( کریستوفر . مترجم اخوی ۱۳۸۰)
۸ برچسب زنی کالا : یکی از تصمیاتی که فروشندگان در مورد برچسب کالاهایشان می گیرند ، این است که آیارفقط از یک تکه کاغذ کوچک که بر روی کالا چسبیده می شود ، به عنوان برچسب ( Lable ) استفاده کنند یا اینکه به سراغ نمودارهای پیچیده ای بروند که قسمتی از بسته بندی کالا را نیز شامل می شود؟

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهCo،، SOx،، مولکولهایی، مانندNOx