پایان نامه با کلید واژگان توسعه بازار

داخلی و سطح اشتغال می شود و به تعادل تراز پرداخت کشور ها کمک می کند.
شایان ذکر است که نگاه کردن به صادرات به عنوان خالص شدن از اجناس مازاد ، دیدی کوتاه مدت م یباشد و صادرات واقعی تعهدات بلند مدتی را در برنامه ریزی ها می طلبد . صادرات به عنوان توسعه بازار یابی داخلی که در حجم بزرگ تری عمل می کند کارآسانی به نظر می رسد، اما این

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع قانون اساسی