پایان نامه با کلید واژگان درآمدهای نفتی، کشورهای توسعه یافته، توسعه فناوری، فناوری نوین

توسعه فناوری ها ی نوین قرارداده اند . امروزه کشورهای توسعه یافته در محوریت توسعه خود تجدید نظر کرده و از محوریت صنایع سنگین به سوی محوریت نوین رفته اند ، در حقیقت قدرت کشور ها در دنیای امروز در گروه داشتن فناوری نوین یا تولید ات مبتنی بر این فناوری می باشد.
در کشور ایران وابسته بودن اقتصاد و بودجه به درآمدهای نفتی و همچنین عدم

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع توانایی ها، متون ادبی