پایان نامه با کلید واژگان رضایت مشتری، جامعه آماری

مقدمه
این فصل شامل سه بخش خواهد بود که در بخش اول ادبیات مربوط به موضوع تحقیق از جمله صادرات ، خدمات ، رضایت مشتری و … بحث خواهد گردید و در بخش دوم به معرفی جامعه آماری ( شرکت گلستان ) پرداخته می شود و در نهایت در بخش سوم پیشنیه تحقیقات انجام شده ذکر خواهد شد.
بخش اول
صادرات و مفاهیم آن
۱- مفهوم صادرات

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی توسعه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، توسعه اقتصادی، تقسیم بندی