پایان نامه با کلید واژگان پیشبرد فروش

استیکر ها ، دستمال کاغذی و پوستر ها بطور عام از جانب مشتریان صادراتی بعنوان یک خدمت بمنظور پیشبرد فروش تقاضا می گردد
۱زیاد بودن مدت ماندگاری محصول : با توجه به اینکه فروش صادراتی بصورت نقدی و قطعی صورت می پذیرد و همچنین در صورت برگشت به کشور حکم واردات را پیدا خواهد کرد. و نظر به قوانین کشور وارد کننده که نظارت بر روی مدت

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه پاشش، کوچک‌تر، لزجت،، اتمیزه