پایان نامه درمورد بهینه سازی

سوختی می‌باشد. از سوی مقابل باتری هم مزیت‌هایی نسبت به پیل سوختی دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– عدم اتلاف حرارت و آب توسط باتری ]حرارت ایجادی در باتری بسیار کمتر از پیل سوختی است[
– عدم نیاز به مدیریت سیستم در باتری
– عدم نیاز به تجهیزات زیاد و هزینه‌های جانبی سنگین

۱-۳ بهینه سازی پارامترهای پیل سوختی پلیمری
در

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی فعالیت های اقتصادی، بخش تولیدی