پایان نامه درمورد دستخوش، نمی‌گیرند.، باتری‌ها، الکتروشیمی،

به یک باتری است چون شامل الکترولیت و قطب‌های مثبت و منفی است و از واکنشهای الکتروشیمی، جریان الکتریسیته DC تولید می‌کند ولی برخلاف یک باتری نیازمند سوخت و اکسیژن مداوم است، همچنین الکترودهای پیل سوختی برخلاف یک باتری دستخوش تغییرات شیمیایی قرار نمی‌گیرند.
باتری‌ها به واسطه واکنشهای شیمیایی و با استفاده از موادی که از قبل درون

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره شرق شناسان