پایان نامه درمورد نانولوله، ۱-متیل-۱-نیتروزواوره، DFT/B3LYP، ۱-۹)

نیترید……………………………………………………………………………………۱۳
شکل ۱-۹) ساختار شیمیایی ۱-متیل-۱-نتروزواوره………………………………………………………………………..۱۸
شکل ۳-۱) ساختارهای بهینه شده ی ۱-متیل-۱-نیتروزواوره و نانولوله ها با استفاده از روش DFT/B3LYP

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره جدول۳-، فنول، ۵۴، مکانیکی........................................................................۵۳