پایان نامه درمورد نانولوله، ۱-۲)، کربنی…………………………………………………………………………………………..۵، الماس(a)وساختارکریستالی

کربنی…………………………………………………………………………………………..۵
شکل ۱-۲) شبکه کریستالی الماس(a)وساختارکریستالی گرافیت(b)…………………………………………………….6
شکل ۱-۳) نمایی از چگونگی دگرگونی گرافیت و تبدیل شدن به نانولوله

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان ساختار اقتصادی، توسعه اقتصادی، رقابت پذیری