پایان نامه درمورد نانولوله، ۱-۲)، کربنی…………………………………………………………………………………………..۵، الماس(a)وساختارکریستالی

کربنی…………………………………………………………………………………………..۵
شکل ۱-۲) شبکه کریستالی الماس(a)وساختارکریستالی گرافیت(b)…………………………………………………….6
شکل ۱-۳) نمایی از چگونگی دگرگونی گرافیت و تبدیل شدن به نانولوله

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد MNUبر، نانولوله، DFT/B3LYP، دبای(................................................................................................۶۰