پایان نامه درمورد نانولوله، ۱-۶)، n……………………………………………….9، m

کربنی………………………………….۷
شکل ۱-۴) نمایی ازنانولوله های تک دیواره و چند دیواره…………………………………………………………………۸
شکل ۱-۵) چگونگی توصیف نانولوله های کربنی با بردار های m و n……………………………………………….9
شکل ۱-۶) نمایی از نانولوله های

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد ۱-۱)، نانولوله، ۶-۳۱G(d)..........................................................................................................62،