پایان نامه درمورد کاتد، (مارپیچ، ………….، آمدتر

فشردگی)
* سایز ابعادی کانالها در هر دو قسمت آند و کاتد (طول ، عرض و عمق کانال)
* فاصله بین دو کانال در صفحات الکترود (یا بررسی شعاع گذر)
* مواد و ضخامت غشای تبادل یونی
* نوع کانال جریان کاتد (مارپیچ ، موازی ، سری ، موازی بلند ، شبکه ای و موازی مارپیچ(
* و ………….
استفاده از مواد جایگزین و کار آمدتر موضوعی است که

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد نانولوله، ۱-۶)، n.......................................................9، m