پایان نامه رایگان با موضوع HF-LPME، (۲-۵).، (۲-۵)، میکروسرنگ

نمودن جدار فیبر با حلال آلی و تزریق محلول استخراجی به داخل فیبر، محلول استخراج کننده به داخل میکروسرنگ کشیده و سپس به دستگاه کروماتوگرافی تزریق می‌شود. شمای این سیستم در شکل (۲-۵) نشان داده شده است.

شکل (۲-۵). طرح شماتیک از سیستم HF-LPME
این پیکربندی بدون بستن انتهای فیبر جهت انجام استخراج به صورت دینامیک به کار گرفته شده

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه ، ε، (بازده، (۳-۱)