پایان نامه ارشد رایگان درمورد تجزیه واریانس، منابع فارسی

فهرست منابع فارسی ۵۹
فهرست منابع غیر فارسی ۶۲
چکیده انگلیسی ۶۷

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (۱-۱) میانگین تولید لیمو در کشورهای مختلف ۱۴
جدول (۱-۴) نتایج تجزیه واریانس اثر دمای هوا بر چروکیدگی محصول در سطح احتمال ۱ درصد ۴۰
جدول (۱-۴) نتایج تجزیه واریانس اثر روش خشک کردن بر چروکیدگی محصول در سطح احتمال ۱

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع تجارت بین الملل، زنجیره ارزش، دارایی ها