پایان نامه با کلید واژگان لیگاندهای، :بخش، زنجیری، ۲-۱-۱-

۱-۳-۴- طیفهای میدان لیگاند: ۱۱
۱-۳-۵- انتقالهای الکترونی کبالت (III) با آرایش d6 کم اسپین۱ :۱۱
۱-۴- لیگاندهای باز شیف۱: ۱۲
۱-۵- بررسی اثرات فضا الکترونی بر روی خواص کمپلکسهای باز شیف زنجیری ۱۴
فصل دوم :بخش تجربی
مقدمه ۱۹
۲ -۱- سنتز لیگاندهای (H2Me-Salbn) و (H2Me-Saldien) ۲۰
۲-۱-۱- سنتز لیگاند چهار دندانه(۱)

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره رادیوتراپی، حنجره،(، محدود)، آدنوم