<span class="vcard">92</span>

ت ،ویژگی الکترون گیری گروه های آزو باعث کمبود الکترون می شود. که ترکیبی با آسیب پذیری کمتر برای کاتابولیسم43 (سوخت و ساز گیاهی) اکسیداتیو ایجاد می کند و به عنوان یک پیامد تعداد زیادی از... متن کامل

واژ? سالک اطلاق می شود. بنابراین این کلمه نیز از کلمات شاخص در عرفان است. جان فزا“صفت بقا را گویند که از بقای جمال وجه باقی، سالک را بعد از فنای رسوم بشری دست دهد و او به آن صفت،... متن کامل

صوفیان، به طرق مختلف به توصیف مراحلی که آدمی را به خدا می رساند پرداخته اند. بعضی از صوفیان متأخر، تعدادی از احوال را در زمر? مقامات دانسته اند، بدلیل اینکه این احوالات می توانند... متن کامل

تا 722) در حلقه مریدان شیخ نظام الدین اولیا قرار داشت و تعلیمات شیخ خود را گرد می آورد. همیشه در جستجوی زمین? فلسفی طرز زندگی صوفیان اهل چشتیه بود و در آداب و رسوم، بر طریق? چشتیان... متن کامل

ن و اصطلاحات ویژه متصوفه همچون: قبض، بسط، شطح، استغنا و… نشانی نمی یابیم، باز هم عرفان عاشقانه، مهمترین درونمای? شعر اوست. امیرحسن، خود را از اهل تحقیق(576)، عارف(496) و قلندر پیشه(469)... متن کامل

»انجام شده است که نشان داد : جهت رفع نارساییها و مشکلات دانشجویان و ایجاد شرایط مساعد برای مشارکت فعال دانشجویان در اوقات فراغت آنها و رفع محدودیتها، برنامه ریزی زمانی باید از یک... متن کامل