<span class="vcard">92</span>

تا 722) در حلقه مریدان شیخ نظام الدین اولیا قرار داشت و تعلیمات شیخ خود را گرد می آورد. همیشه در جستجوی زمین? فلسفی طرز زندگی صوفیان اهل چشتیه بود و در آداب و رسوم، بر طریق? چشتیان... متن کامل

ن و اصطلاحات ویژه متصوفه همچون: قبض، بسط، شطح، استغنا و… نشانی نمی یابیم، باز هم عرفان عاشقانه، مهمترین درونمای? شعر اوست. امیرحسن، خود را از اهل تحقیق(576)، عارف(496) و قلندر پیشه(469)... متن کامل

»انجام شده است که نشان داد : جهت رفع نارساییها و مشکلات دانشجویان و ایجاد شرایط مساعد برای مشارکت فعال دانشجویان در اوقات فراغت آنها و رفع محدودیتها، برنامه ریزی زمانی باید از یک... متن کامل

بودن و آرامش داشتن است. » (معین، 1371).نظر عمید چنین است :«بی تاب شدن و بی آرامی و ناشکیبایی و اضطراب، آسایش و آسودگی از کار و شغل، فراغت است. » (عمید، 1371).در فرهنگ جامع فارسی – انگلیسی... متن کامل

هدف‌های شخصی و گروهی در تعارض باشند (بیسواس – داینر، داینر و تامیر، 2004). در این جوامع انگیزه‌ها و هیجانات فردی پس از انگیزه‌ها و هیجانات دیگران اهمیت پیدا می‌کند، از این رو نیز،... متن کامل

می نماید137 . تقسیط محکوم به توسط محکمه در 2 فرض متصور می باشد که در ذیل به آن می پردازیم . 1- در راستای رسیدگی طبق ماده 277 قانون مدنی :”متعهد نمی تواند متعهد را مجبور به قبول قسمتی از... متن کامل