پایان نامه حقوق

معاف می‌باشند. مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن، نگهداشتن آن است در داخل مملکت است. اسلحه و مهمات جنگی و شکاری و... متن کامل