علمی

نقش و تأثیر والدین – خصوصاً سواد آنها – بر پیشرفت تحصیلی کودکان چند عامل مشخص که بر پیشرفت تحصیلی کودک تدثیر دارد. الف-  رشد زبان کودک با میزان سخن گویی پدر و مادر با کودک رابطه... متن کامل

سلامت روان و ابعاد آن آدامز، بزنر و اشتاینهارت (1997)و ادلین، گلانتی و براون (1999)، سلامتی را دارای ابعاد جسمانی، اجتماعی، هیجانی و معنوی دانستند: 2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 1. سلامت جسمانی: عبارت است از... متن کامل