علمی

جنبه های نظری و عملی تصوف تقسیم تصوف به دو عرصه‌ی نظری و عملی تنها برای سهولت ورود در مباحث و لازمه‌ی تحلیل، تفهیم و تفاهم است، اگر نه، تصوف حقیقت واحدی است که در آن نظر و عمل در هم... متن کامل

: نقش  مدیران  شرکت در ارتباط با قراردادی بودن امانت اداره شرکت توسط مدیر یا مدیرانی صورت می گیرد که شرکا حق انتخاب آنها را از میان خود یا از خارج دارند که مدیر عامل نیز توسط اعضاء... متن کامل

تعریف نظری تهاجم وتوهین: تهاجم وتوهین نوعی  از هیجان های پیچیده انسان می باشند که برای مقابله ومعارضه با عوامل تهیه کننده منافع ومصالح افراد یک حالت تعارضی در وی پدید می آورند معمولا... متن کامل