علمی

تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر روابط زناشویی والدین وجود کودک معلول می تواند ضایعات و اثرات جبران ناپذیری بر وضعیت بهداشت روانی خانواده داشته باشد. در شرایطی که بیش از یک خانواده معلول... متن کامل

. مدیریت دانش یکی از موضوعات مهم مطرح شده در دوره اخیر، مدیریت دانش است. مدیریت دانش رویکردی است که به سرعت در حال تکامل و پیشرفت است و بر افزایش کارایی و بهبود اثربخشی فرایندهای... متن کامل

نقش و تأثیر والدین – خصوصاً سواد آنها – بر پیشرفت تحصیلی کودکان چند عامل مشخص که بر پیشرفت تحصیلی کودک تدثیر دارد. الف-  رشد زبان کودک با میزان سخن گویی پدر و مادر با کودک رابطه... متن کامل

سلامت روان و ابعاد آن آدامز، بزنر و اشتاینهارت (1997)و ادلین، گلانتی و براون (1999)، سلامتی را دارای ابعاد جسمانی، اجتماعی، هیجانی و معنوی دانستند: 2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 1. سلامت جسمانی: عبارت است از... متن کامل