پایان نامه ها و مقالات

»انجام شده است که نشان داد : جهت رفع نارساییها و مشکلات دانشجویان و ایجاد شرایط مساعد برای مشارکت فعال دانشجویان در اوقات فراغت آنها و رفع محدودیتها، برنامه ریزی زمانی باید از یک... متن کامل

بودن و آرامش داشتن است. » (معین، 1371).نظر عمید چنین است :«بی تاب شدن و بی آرامی و ناشکیبایی و اضطراب، آسایش و آسودگی از کار و شغل، فراغت است. » (عمید، 1371).در فرهنگ جامع فارسی – انگلیسی... متن کامل

هدف‌های شخصی و گروهی در تعارض باشند (بیسواس – داینر، داینر و تامیر، 2004). در این جوامع انگیزه‌ها و هیجانات فردی پس از انگیزه‌ها و هیجانات دیگران اهمیت پیدا می‌کند، از این رو نیز،... متن کامل

می نماید137 . تقسیط محکوم به توسط محکمه در 2 فرض متصور می باشد که در ذیل به آن می پردازیم . 1- در راستای رسیدگی طبق ماده 277 قانون مدنی :”متعهد نمی تواند متعهد را مجبور به قبول قسمتی از... متن کامل

مفروضه های آمار پارامتریک رعایت شده باشد و مهم ترین مفروضه این است که هر دو متغیر دارای حداقل مقیاس فاصله ای باشند (خلعتبری، 1385، ص 28). فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده 4-1مقدمههدف نهایی هر... متن کامل

موافقند : 1- رویکرد رفتارگرایی75: رویکرد رفتاری به تعهّد متوجه فرایندی است که توسط آن افراد احساس وابستگی نه به سازمان بلکه به کار خود پیدا می کنند . 2- رویکرد نظری76(نگرشی): بیشترین... متن کامل

گذشته شهرت بسیاری پیدا کرده است. دو تن از صاحبنظران دو نظریه کاملاً متفاوت از قدرتمند سازی ارائه کرده اند. برخی از افراد بر این باورند که قدرتمند سازی کلاًّ به تفویض اختیار و مسئولیت... متن کامل

فصل اولکلیات تحقیق 1-1مقدّمه جامعه امروز جامعه ای سازمانی1 است. کودکان در سازمانهایی به نام زایشگاه به دنیا میآیند، بیشتر سالهای رشد و پرورش خود را در سازمان هایی به نام مدرسه... متن کامل

دهند مشروط به اینکه بیش از دو ناوشکن بدرقه شده باشند. این محدودیتها شامل کشتیهای سیلک و کمکی متعلق به دولتهای دریای سیاه یا دولتهای خارجی نخواهد شد. در ایام جنگ در صورتی که ترکیه در... متن کامل