پایان نامه ها و مقالات

درسعادت را چه می داند.او معتقد است که عوامل دخیل درسعادت سه دسته اند: روحى، بدنى، خارجى. اما آن سه چیز که در بدن انسان است یکى سلامت است، دیگرى قدرت و نیرومندى و سوم جمال و زیبایى... متن کامل

،ص185) 4. اختلاف مدرَکات از حیث جزئی و کلی بودن همچنان که متعلق این دو قوه از حیث مضمون و محتوا متفاوت است از حیث جزئیت و کلیت هم متفاوت است زیرا آنچه که مربوط به عمل است ، زمان و مکان... متن کامل

است.(فارابی،1995م، ص: 101) فصل اول: چیستى سعادت و شقاوت حقیقى از نظر ابن سینا ابن سینا ماهیت و چیستی سعادت را لذت می داند ولذا بحث سعادت را از بهجت و لذت شروع می نماید چرا که میان سعادت و... متن کامل

شقاوت یعنی رنج و ألم و مرادمان از لذت و رنج جنس آن باشد نه نوع خاصی از لذت و رنج، زیرا لذت و همچنین رنج حالات روانى خاصى هستند که به موجبات خاصى پدید مى‏آیند. ممکن است لذتى باشد که به... متن کامل

درسعادت را چه می داند.او معتقد است که عوامل دخیل درسعادت سه دسته اند: روحى، بدنى، خارجى. اما آن سه چیز که در بدن انسان است یکى سلامت است، دیگرى قدرت و نیرومندى و سوم جمال و زیبایى... متن کامل

،ص185) 4. اختلاف مدرَکات از حیث جزئی و کلی بودن همچنان که متعلق این دو قوه از حیث مضمون و محتوا متفاوت است از حیث جزئیت و کلیت هم متفاوت است زیرا آنچه که مربوط به عمل است ، زمان و مکان... متن کامل

شقاوت یعنی رنج و ألم و مرادمان از لذت و رنج جنس آن باشد نه نوع خاصی از لذت و رنج، زیرا لذت و همچنین رنج حالات روانى خاصى هستند که به موجبات خاصى پدید مى‏آیند. ممکن است لذتى باشد که به... متن کامل

درسعادت را چه می داند.او معتقد است که عوامل دخیل درسعادت سه دسته اند: روحى، بدنى، خارجى. اما آن سه چیز که در بدن انسان است یکى سلامت است، دیگرى قدرت و نیرومندى و سوم جمال و زیبایى... متن کامل

است.(فارابی،1995م، ص: 101) فصل اول: چیستى سعادت و شقاوت حقیقى از نظر ابن سینا ابن سینا ماهیت و چیستی سعادت را لذت می داند ولذا بحث سعادت را از بهجت و لذت شروع می نماید چرا که میان سعادت و... متن کامل

میدهد که شرکتهای بهرهبرداری تمایل چندانی به انتشار اطلاعات در مورد مشکلات تأسیسات خود ندارد بنابراین آنچه که در مورد معضلات تجربه شده سایش منتشر شدهاست تمام ابعاد صنعت نفت را در... متن کامل