پایان نامه ها و مقالات

تشکیل داده اند. جدول 4-1 فراوانی پاسخ دهندگان شاخص جنس جنسفراوانیدرصددرصد تجمعیزن128/188/18مرد523/81100جمع64100 نمودار4-1 شاخص جنس – شاخص سنبا توجه به نتایج بدست آمده از جامعه مورد مطالعه... متن کامل

عملکرد شغلی کارکنان را به درستی انجام داد (ساعتچی،1374، ص80).2-2-13-2 انتخاب علمی کارکنان مورد نیازاگر خواهان انتخاب مناسبترین فرد برای تصدی یک شغل هستیم، لازم است براساس نتایج حاصل از... متن کامل

د اضافی الزاماً معنای افزایش بهره‌وری را نمی‌دهد و همراه با بالا رفتن قدرت تولیدی نیست” (شیروانی و صمدی، 1378، ص 69).2-2-3 بهره‌وری، تنها به معنی تلاش برای افزایش کارآیی17 نیستنسبت... متن کامل