کلیات ۱-۱- فناوری ‌نانو فناوری نانو، توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستمهای جدید با در دست گرفتن کنترل در سطح مولکولی و اتمی و استفاده از خواص آنها در مقیاس نانو میباشد. علم نانو،... متن کامل

ثانویه) و متاستازهای بسیار کوچک است. شیمی درمانی: در تومورهای متاستاتیک بکار میرود و محدودیت درمانی آن بعلت آنست که قادر نیست صددرصد تومور را از بین ببرد. (فرست اوردرکینتیک First-order... متن کامل

تجارت خارجی است و هنوز هم برای بسیاری از کشور ها مهمترین راهکار ورود به بازار خارجی محسوب می شود. به طور منظور از صادرات یک شرکت ، صدور کالایی است که در درون کشور توسط یک شرکت تولید... متن کامل

مدرن شدن یعنی تغییر زندگی انسان و تغییر خود انسان. توسعه یعنی بهبود ابعاد مرتبط به هم، سطح و میزان محصول و درآمد ملی، شرایط تولید، سطح زندگی تغذیه، مسکن، بهداشت و آموزش، شرایط و محیط... متن کامل