لازم الاتباع است … » . از لحاظ رابطه این قاعده با عقد ، می توان آن را از آثار عقد به شمار آورد . برخی مبنای اصلی آن را بنای عقلا و خردمندان می دانند و اعتقاد دارند بنای خردمندان بر این... متن کامل

اصول کلی حقوق مندرج در آن است و موادی نظیر بند 3 ماده 8 ، بند 2 ماده 9 ، بند 1 ماده 39 ، بند 1 ماده 43 و … نیز معیار نوعی را مورد توجه قرار داده اند . ج- اساسی بودن نقضماده 72 کنوانسیون شرایط... متن کامل

ارجاع می کنند خلأهای قرارداد را پر و اراده طرفین را تکمیل می نماید . بنابراین طبیعی است که دولت ها ، هم در روابط داخلی و هم در قرار دادهای بین المللی ، اهمیت زیادی برای عرف و عادت قائل... متن کامل

اینگونه توجیه شد که اجرای تعهد از ناحیۀ یکی از طرفین قرار داد می تواند شرط ضمنی برای اجرای تعهد طرف مقابل تلقی گردد ولی از برخی آرای که در مورد فسخ قرارداد صادر شده است می توان چنین... متن کامل

: تعریف نقض اساسی در حقوق ایران در حقوق ایران طبق مواد 237 قانون مدنی در مورد شروط ضمن عقد و ماده 476 قانون مدنی در مورد اجاره در رابطه با تعهدات اصلی در صورت نقض تعهد از ناحیۀ یکی از... متن کامل

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد ن تعریف شده است : « نقض قرارداد توسط یکی از اصحاب دعوا هنگامی اساسی محسوب می شود که منجر به ورود آنچنان... متن کامل

است.رساله ی حاضر در سه فصل تنظیم شده است : فصل اول راجع به تعاریف و کلیات در خصوص نقض اساسی قرارداد پرداخته شده است . در فصل دوم نیز به ارکان تشکیل دهنده ی نقض اساسی اختصاص یافته است . در... متن کامل