و یا در مقام دفاع بر مسلمانان واجب نیست هر چند مسلمانان حق این کار را ندارند هم چنین در کتب اهل سنت از شروط اجرای قصاص و پرداخت دیه ، به محقون الدم مقتول ذکر شده و قتل کافر حربی ، قصاص و... متن کامل

حکم مناسبت دارد .اگر پدر فرزندش را به خطا بکشد ، دیه اش بر عاقله اوست و آن دیه را ورثه مقتول به جز پدر می گیرد . چون که هرگاه قاتل ، قتل عمدی را انجام دهد چیزی جز ترکه به ارث نمی برد و اگر... متن کامل

تأثیر آن در مسئولیت جزایی و میزان مجازات مرتکب قتل باید به منابع معتبر فقهی مراجعه شود. از آنجائیکه حقوق جزای ایران در زمینه جرم قتل از نظریات مشهور فقهای امامیه اقتباس شده است . لذا... متن کامل

برادر یا جنایتی مابین پسران و برداران، به عدلیه رجوع نمیشد و بایستی خود خانواده قراری در مورد این گونه جنایات بدهد زیرا به عقیده پارتها این نوع جنایات به حقوق عمومی مربوط نبوده و در... متن کامل

بخواهد مجنون را از خودش دفع کند ، پس هیچ چیز بر او نیست و به ورثه مجنون دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود » .مرحوم خویی به بررسی اطراف و جوانب بحث پرداخته و بیان می‌دارد که : « اگر مجنونی... متن کامل