محیط زیست مانند هیدروکربنهای حاوی برم هیدروکربنهای حاوی فلوئور (CFC)، آروماتیک های حاوی کلر (کلروفنولها) و ترکیبات فلزی – آلی۱۷ ، از شیوه های همزمان مبتنی بر شیمی کوانتومی – شیمی... متن کامل