د سلب گردد . لذا دو موضوع در اینجا قابل بحث است . اول وجود حیات برای شخص و دوم عملی که مرتکب انجام میدهد. وجود شخص زنده قتل موجب سلب حیات یک انسان زنده است . لذا وجود حیات در انسان شرط... متن کامل

شود . برای اینکه بتوان قاتل را در برابر مقتول قصاص نمود لازم است شرایطی در قاتل و شرایطی هم در مقتول باشدکه در این رساله این شرایط را بیان کردیم .اهم مباحث این تحقیق بررسی قتلهای عمد... متن کامل

نمونه نابرابر در طبقات متغیر وابسته نیز، در طبقه ای که حجم نمونه آن کمتر است، به ازای هر متغیر مستقل، حداقل 10 نمونه لازم است.3-10-3- انواع رگرسیون لجستیکرگرسیون لجستیک اسمی دووجهی:... متن کامل

مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC8).ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی،... متن کامل

شود.2-13-9- واردوارد در سال 1992 و وارد و فاستر در سال 1996، توانایی جریانات نقد در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های آمریکایی شامل نکول وام و کاهش سود تقسیمی را بررسی کرده و به این نتیجه... متن کامل

تعهدی است. با وجود این محدودیت ها، نمی توان گفت که اطلاعات تهیه شده بر مبنای حسابداری تعهدی بدون ارزش می باشند، بلکه در عوض می توان ادعا کرد که اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد، در کنار... متن کامل

نسبت به برقرار بودن فرض تداوم فعالیت اطمینان حاصل نماید. در استاندارد شماره 57 حسابرسی به نحوه ارزیابی حسابرس از تداوم فعالیت شرکت‌های مورد رسیدگی و مسئولیت وی حین برخورد با شواهد... متن کامل

می‌سازد.ناهماهنگی در طبقه بندی حساب‌ها و عدم کاربرد صحیح مفاهیم حسابداری در تهیه و تنظیم صورت‌های مالی بر محاسبه نسبت‌ها تأثیر می‌گذارد.در نهایت تورم می‌تواند موجب تحریف اقلام... متن کامل

وقتی که شرکتی کالایی مصرفی تولید می‌کند که مورد نیاز همگان است بازار مصرف نسبتاً مطمئنی را برای محصول خود دارد. زیرا هم مصرف کالا توسط یک فرد زیاد است و هم افراد زیادی در جامعه آن را... متن کامل

تحقیق و پیشینه‌ تحقیق مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.پیش بینی ورشکستگی شرکت ها از حدود 50 سال پیش موضوع مهم جهانی شده بود. شاید علت آن از یک سو، اهمیت ارزیابی حسابرسان از ریسک ورشکستگی... متن کامل