ثمن در قرارداد مشخص گردد.بنابراین قاعده مذکور در ماده 55 کنوانسیون،چون از مصادیق معامله غرری بوده،مورد پذیرش فقه اسلام و حقوق ایران نیست و کنوانسیون از این جهت با حقوق ایران مخالف... متن کامل

علم داشته باشد و یا جهل او مسموع نباشد،الفاظ و اعمال آن طرف دیگر باید مطابق قصد وی تفسیر گردد(بند 1 ماده 8) در صورت عدم شمول و قابلیّت اجرای قاعده پیشین ،الفاظ و سایر اعمال هر یک از... متن کامل

حقوق،تملیکی بودن عقد بیع سابقه طولانی ندارد و تملیکی بودن از مبتکرات عصر جدید است.در حقوق قدیم عقد بیع از عقود عهدی بود و به وسیله آن بایع تعهد می نمود که مبیع را به مشتری تملک نماید و... متن کامل

گردد.بند دوم: انتقال مالکیت در عقد بیع مؤجّلبرابر بند 3 و4 ماده 362 قانون مدنی:”عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع و مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می نماید.”بنابراین تسلیم مبیع و تأدیه ثمن... متن کامل

داشته باشد،حقوق مدنی و فقه امامیه از کدام اراده پیروی می کند؛ به عبارتی حکومت با اراده باطنی است یا ظاهری؟در فقه امامیه مفاد روایات “انما الاعمال بالنیات” و”ولاعمل الا... متن کامل

خرید و فروش اینگونه اموال دال بر فقدان مالیّت آن نیست.گاهی اوقات نیز بطلان خرید و فروش به این دلیل است که پاره ای از اموال به عموم تعلق دارد و نمی‌تواند به ملکیّت اشخاص در آید.مانند:... متن کامل

فروشِ مال آینده را نباید بیع نامید؛تراضی درباره بیع است.بر عکس،هرگاه بیع، عقدی تعریف شود که ثمره آن تملیک است،باید عقد مربوط به تملیک مال آینده را”بیع”گفت.در هر حال نفوذ عقد را... متن کامل

ه قراردادهای بیع کالاهایی اعمال می گردد که محل تجارت (place of business ( طرفهای عقد،در کشورهای متفاوت قرار دارد:   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  الف- هنگامیکه... متن کامل

های حقوق قراردادها و مربوط به حقوق اموال است؛ می بایست وحدتی در حقوق بیع بین الملل ایجاد گردد؛ که این امر منجر به تصویب کنوانسیونهای متعدّدی در سطح بین المللی گردید.حال با ارائه... متن کامل