دولتهای شرکت کننده در سیاست بازدارندگی هسته ای قائل شد.عنوان قطعنامهرویه دیوان حاکی از این است که عنوان قطعنامه ها نیز در جایگاهی که دیوان برای آنها قائل می شود از اهمیت زیادی... متن کامل

مشی ها در برخی از حوزه های خاص حقوق بین الملل نقش راهبردی برای دولتها در هماهنگ کردن حقوق داخلی خود با معیارهای بین المللی ایفاء کنند. همانگونه که در مباحث قبل به دفعات به آن اشاره شد... متن کامل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... متن کامل

قابلیت برخوردارند که دیوان را در تعیین و اعمال قواعد حقوق بین الملل یاری رسانند. دیوان در نظریه مشورتی خود در مورد نتایج حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین با مسئله بسیار... متن کامل

کنفرانس ها و سازمان های بین المللی که نیکاراگوئه و ایالات متحده نیز درآن شرکت کرده اند پرداخت. این بار دیوان به هنگام بیان مصادیقی از این اعلامیه ها به قطعنامه(XX)2131 مجمع عمومی تحت... متن کامل

آن رویه همراه شود و به شکل گیری قاعده عرفی بینجامد. میزان هر یک از این دو عنصر ممکن است به صفر نزدیک شود اما هیچگاه نباید به صفر برسد ، از این رو فقدان نسبی رویه باید بامقادیر بیشتری... متن کامل

برای عضویت در آنها دعوت شوند مفتوح می باشد.بنابراین همانگونه که ملاحظه شد صلاحیت های مجمع عمومی از طریق سایر معاهدات نیز به غیر از منشور ملل متحد قابل بسط و توسعه است هر چند که بایستی... متن کامل

معاهدات بین المللی شایان ذکر است که جایگاه قطعنامه های مجمع در تفسیر معاهدات بویژه در تفسیر منشور مد نظر دیوان قرار گرفته است. با توجه به این مطالب در این قسمت عمده بحث ما در ارتباط... متن کامل

اتخاذ اقداماتی شود. با این وجود این اقدامات بر خلاف اقداماتی که شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور اتخاذ می کند نمی تواند اجباری و الزام آور تلقی شود. مجمع عمومی به منظور اعمال نظارت... متن کامل

در آن تمامی دولتها عضو هستند می تواند این مسئولیت را برعهده گیرد. خود منشور نیز اعلام می دارد مجمع عمومی می تواند توصیه هایی در مورد هرگونه مسئله مهمی از قبیل برقراری صلح و امنیت بین... متن کامل