آن رویه همراه شود و به شکل گیری قاعده عرفی بینجامد. میزان هر یک از این دو عنصر ممکن است به صفر نزدیک شود اما هیچگاه نباید به صفر برسد ، از این رو فقدان نسبی رویه باید بامقادیر بیشتری... متن کامل

برای عضویت در آنها دعوت شوند مفتوح می باشد.بنابراین همانگونه که ملاحظه شد صلاحیت های مجمع عمومی از طریق سایر معاهدات نیز به غیر از منشور ملل متحد قابل بسط و توسعه است هر چند که بایستی... متن کامل

معاهدات بین المللی شایان ذکر است که جایگاه قطعنامه های مجمع در تفسیر معاهدات بویژه در تفسیر منشور مد نظر دیوان قرار گرفته است. با توجه به این مطالب در این قسمت عمده بحث ما در ارتباط... متن کامل

اتخاذ اقداماتی شود. با این وجود این اقدامات بر خلاف اقداماتی که شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور اتخاذ می کند نمی تواند اجباری و الزام آور تلقی شود. مجمع عمومی به منظور اعمال نظارت... متن کامل

در آن تمامی دولتها عضو هستند می تواند این مسئولیت را برعهده گیرد. خود منشور نیز اعلام می دارد مجمع عمومی می تواند توصیه هایی در مورد هرگونه مسئله مهمی از قبیل برقراری صلح و امنیت بین... متن کامل

توجه شورای امنیت را به وضعیتهایی که محتمل است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد جلب نماید. علاوه بر این مجمع می تواند برای حل و فصل مسالمت آمیز هر وضعیتی ، اقداماتی را توصیه... متن کامل

دوپوئی به عنوان تنها داور قضیه در میان تمامی مسائل مطرح به جایگاه قطعنامه مجمع عمومی در میان منابع حقوق بین الملل پرداخت. او اذعان داشت اگر چه طبق منشور ملل متحد مجمع عمومی تنها می... متن کامل

ی بر اساس ماده 22 منشور ملل متحد، نمی توان نقش بسیار مهم کمیسیون حقوق بین الملل ( ILC ) و کمیسیون ملل متحد راجع به حقوق تجارت بین الملل ( UNCITRAL ) را در توسعه حقوق بین الملل نادیده انگاشت.... متن کامل

است که برخی توصیه‌های سازمان فاقد الزام حقوقی بوده در حالیکه تعدادی از آنها از الزام حقوقی برخوردارند.از سال 1948 تاکنون مثال‌های متعددی از بکارگیری واژه توصیه برای اسناد... متن کامل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... متن کامل