پارامترهای ممکن پرداخته شــده است که این چهار پارامتر عبارتند از : دمای کارکرد پیل سوختی که معمولا بین ۶۰ تا ۸۰ درجه سانتی گراد متغیراست درصد رطوبت پیل سوختی میزان مصرف اکسیژن در... متن کامل

ومعاش کشاورزان خرده پا ضروری می باشد،آنها نااطمینانی ناشی از اوضاع آب و هوا را با مصرف بی رویه کود شیمیایی پوشش می دهند. ۱-۲- طرح مسئله و اهمیت آن یکی از سیاستهای اقتصادی رایج در... متن کامل