،ص185) 4. اختلاف مدرَکات از حیث جزئی و کلی بودن همچنان که متعلق این دو قوه از حیث مضمون و محتوا متفاوت است از حیث جزئیت و کلیت هم متفاوت است زیرا آنچه که مربوط به عمل است ، زمان و مکان... متن کامل

میدهد که شرکتهای بهرهبرداری تمایل چندانی به انتشار اطلاعات در مورد مشکلات تأسیسات خود ندارد بنابراین آنچه که در مورد معضلات تجربه شده سایش منتشر شدهاست تمام ابعاد صنعت نفت را در... متن کامل

بازدارندههای خوردگی وجود دارد. روش ناپیوسته روش پیوسته روش Squeezeروش ناپیوستهروش ناپیوسته در مخازن گازی به دو صورت انجام میگیرد: روش Short Batch: در این روش مواد بازدارنده خوردگی در یک حلال... متن کامل