راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری یک سازمان نوعاً از یک یا احتمالاً  دو استراتژی به عنوان استراتژیهای اصلی خود در بهبود کیفیت زند گی کاری استفاده می نماید که به شرح زیر می باشد: 2-1-59-... متن کامل

– دانش دانش به عنوان یکی از مهم­ترین مولفه­های مرتبط با اعضای هیأت علمی دارای اهمیت فراوانی می­باشد، بنابراین به خاطر اهمیت این موضوع، در ادامه  پیشینه متغیر دانش به صورت کلی... متن کامل

شبکه های نوآوری   2-3-1 نوآوری تد و همکاران (2005) مفهوم نوآوری را با بیان دانش تعریف می کنند و می نویسد که نوآوری در اصل عبارت است از دانش – ایجاد فرصت های جدید از طریق ترکیب مجموعه دانش... متن کامل

تفکر خلاق: والزا تفکر خلاق را در سه مرحله زیر تقسیم بندی کرده است: مرحله ی آمادگی (preparation): در این مرحله فرد به جمع آوری اطلاعات و مدارک می پردازد و مساله را از جهات مختلف مورد بررسی... متن کامل

3-3-2               چهارده ویژگی افراد خود شکوفا توصیف فرد خود شکوفا با مشاهدات، تجربیات و به ویژه پژوهش های آموزشی و روان درمانی را جز توسعه یافت. مازلو در یک مطالعه بر روی خود... متن کامل