می‌توان به سه مرحله کلاسیک، رمانیک و فلسفی تقسیم کرد. در این سه مرحله بیشترین تأثیر و نفوذ از آن هرمنوتیک فلسفی است که روح غالب بر هرمنوتیک‌ قرن بیستم است. در این‌جا به دلیل مجال... متن کامل