دیگر کالاهای تولیدی توسط این بخش به علت خود مصرفی بودن و مبادله پایاپای با خانواده ها فاقد قیمت و مقدار بوده و لذا ارزشیابی آنها دشوار می باشد و در نتیجه در حساب های ملی منظور نمی... متن کامل

رسمی به وسیله کسب درامد بیشتر نیازهای خود را تامین نمایند.(جان کروز،۱۹۹۸) در یک تقسیم بندی کلی این بخش از اقتصاد به ۴ بخش زیر تقسیم بندی می شود. : بخش خانوار : در این بخش کالاها و... متن کامل