فناوری را به عنوان زمینه فرارشته ای و فرابخشی مطرح نموده است. اولین جرقه فناوری نانو درسال ۱۹۵۹زده شد(البته در آن زمان هنوز به این نام شناخته نشده بود). در این سال ریچارد فاینمن طی یک... متن کامل

……………………………………………………..۳۲ ۱-۱۰-۲-۱-۲-غلظت………………………………………………………………………….۳۲ ۱-۱۰-۲-۱-۳-دما…………………………………………………………………………………۳۲ ۱-۱۰-۲-۱-۴-نوع... متن کامل