نخواهد داشت و بر اساس اصل تساوی نیمی از حقوق مادی اثر در مالکیت دانشگاه و نیم باقی در مالکیت پدیدآورنده قرار می‌گیرد. در فرض دوم سهم هریک از طرفین در قرارداد مشخص شده است. به عنوان... متن کامل

تجربیات و فعالیت‌هایی استوار بوده که متعلق به کارفرماست و سایر اختراعات که به آن‌ها«اختراعات آزاد» گفته می‌شود، تفاوت گذارده شده است.در اختراع در حین خدمت، کارفرما حق دارد طی... متن کامل

کالیفرنیای جنوبی) نیز در بخش 2.1 در ذیل عنوان مالکیت حقوق فکری آمده است: دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد « به جز موارد دیگری که در این آیین... متن کامل

تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد؛6-هر گونه پیکره(مجسمه)؛7- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان؛ دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه... متن کامل

ر شخصی که تحت نظارت و یا با اجازهء پرسنل دانشگاه از امکانات و منابع دانشگاه استفاده کند، از جمله داوطلبان و دانشجویانی که در دانشگاه یا دیگر موسسات ثبت نام می‌کنند و یا شخصی که دوره... متن کامل

در بخش سوم کاستی‌ها و موانع تجاری‌سازی آثار دانشگاهی تجزیه و تحلیل خواهد شد.فصل دوم:مالکیت آثار دانشگاهیبخش اول:تعریف حقوق مالکیت فکری و عناصر تشکیل‌دهنده آثار دانشگاهیبخش... متن کامل

را تقاضا نماید.   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  در طی مدت اجرای قرارداد ارفاقی، طلبکاران حق اقامه دعوای انفرادی علیه تاجر را ندارند و هرگونه عملیات... متن کامل

مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد. » با دقت در این قسمت می بینیم که اگر واهب در عقد هبه شرط کند که متهب تعهدی را به نفع شخص ثالث بکند این عمل مشروع تعهد به نفع ثالث... متن کامل

با قرارداد ارفاقی برابر ماده 485 قانون تجارت به مدیر تصفیه و شخص ورشکسته ابلاغ نموده اند می توانند نسبت به حکم راجع به تصدیق این قرارداد تجدید نظرخواه باشند. زیرا اگر مطلق دیان این حق... متن کامل

اکثریت سرمایه ای ( سه چهارم سرمایه ) بوجود نیامده باشد یا بالعکس، مذاکرات لازم انجام می شود و جلسه برای یک هفته بعد تشکیل خواهد شد ( ماده 481 قانون تجارت ). طلبکارهایی که در جلسه اول حضور... متن کامل