یافته های اصلی در مورد افراد با هوش هیجانی بالا: 1-احساس های خود را به طور مستقیم بیان می کند. 2-از ابزار احساس های خود نمی ترسد 3-روابط غیرکلامی را درک می کنند. 4-احساس های خود را به صورت... متن کامل

مقایسه بزهکاری مردان و زنان شکی نیست که در کل پدیده بزهکاری، نسبت بزهکاری زنان به مردان کمتر می‌باشد. و این رابطه در بین دختران و پسران بزهکار نیز جاری و ساری است. بدیهی است که این... متن کامل

درمان مشکلات یادگیری :‌ متأسفانه غالب والدین و برخی از آموزگاران برای کنترل رفتاری و پیشرفت تحصیلی آنان به نصیحت، سرزنش ،‌تنبیه، مقایسه، و امثال آن روی می آورند. این روشها نه تنها... متن کامل

مولفه های عادت به مطالعه عادت به مطالعه دارای مولفه‌های تمرکز، یادآوری، سازماندهی زمان، مطالعه یک فصل، گوش کردن ویادداشت‌برداری، برگزاری امتحانات و انگیزه می‌باشد، که در زیر به... متن کامل

کسب عادات مطالعه موثر در پنج گام مطالعه اجمالی نگاه اجمالی به عناوین و زیر عنوان ها و تلاش برای فهم آنها. – خواندن مقدمه بهاین دلیل که اغلب شامل نکات اصلی کتاب است، و برای این مهم... متن کامل