فواید عزت نفس بالا : برخی از فواید عزت نفس بالا عبارتند از : 1- پذیرش هر چه بیشتر خود و دیگران 2- آگاهی بیشتر از آنچه در زندگی می خواهیم 3- آرامش بیشتر و آمادگی بیشتر برای کنترل استرس 4-... متن کامل

راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری یک سازمان نوعاً از یک یا احتمالاً  دو استراتژی به عنوان استراتژیهای اصلی خود در بهبود کیفیت زند گی کاری استفاده می نماید که به شرح زیر می باشد: 2-1-59-... متن کامل

– دانش دانش به عنوان یکی از مهم­ترین مولفه­های مرتبط با اعضای هیأت علمی دارای اهمیت فراوانی می­باشد، بنابراین به خاطر اهمیت این موضوع، در ادامه  پیشینه متغیر دانش به صورت کلی... متن کامل

شبکه های نوآوری   2-3-1 نوآوری تد و همکاران (2005) مفهوم نوآوری را با بیان دانش تعریف می کنند و می نویسد که نوآوری در اصل عبارت است از دانش – ایجاد فرصت های جدید از طریق ترکیب مجموعه دانش... متن کامل